Όροι διαγωνισμού Instagram

 1. Η εταιρεία OLIVE SPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς/κληρώσεις (εφεξής οι «Ενέργειες»), στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς στο Instagram, προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που θα προκηρύσσονται πριν από κάθε κλήρωση.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στις Ενέργειες έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Εταιρείας Concept Maniax, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.
 3. Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής, ο αριθμός των νικητών και η ημερομηνία ανακοίνωσής τους θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στο λογαριασμό Instagram της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης.
 4. Έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που ακολούθησαν τα βήματα συμμετοχής, για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της εκάστοτε Ενέργειας.
 5. Στην κλήρωση της Ενέργειας θα συμμετέχουν όλοι όσοι ακολούθησαν τα βήματα όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στη σχετική ανακοίνωση στον λογαριασμό Instagram https://www.instagram.com/olivespa_official της Διοργανώτριας Εταιρείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να έχουν κάνει:
 1. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην Ενέργεια ακολουθώντας ορθά τα βήματα συμμετοχής που ζητούνται. Κατά τη διάρκεια της κάθε κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρη θα θεωρηθεί η κάθε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:
 • Ακολούθησε ορθά τα άνωθι βήματα συμμετοχής
 • Δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας Εταιρείας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του διαγωνιζόμενου ή τρίτου
 • Έχει καταχωρηθεί στην σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram, εντός της διάρκειας διεξαγωγής του διαγωνισμού
 • Είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους
 • Συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως άνω
 • Δεν συνιστά ενέργεια αντίθετη με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο (ενδεικτικώς, άσεμνο, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κ.λπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας να απορρίψει περιεχόμενο που κατά την κρίση της είναι ακατάλληλο. Οι συμμετέχοντες που προβάλουν τέτοιο περιεχόμενο θα ευθύνονται για κάθε τυχόν ζημία επέλθει στην “Εταιρεία”.
 1. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία της συμμετοχής είναι μη αληθές, η συμμετοχή μπορεί να αποκλειστεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου.
 2. Οι νικητές θα είναι τρεις (5) και τα δώρα που θα κερδίσουν είναι:
 • 1ος νικητής: One Aloe Vera Box – Face & Body
 • 2ος νικητής: One Aloe Beauty Box – Body
 • 3ος νικητής: One Volcano Box
 • 4ος νικητής: One Volcano Serum Oil for Hair & Body
 • 5ος νικητής: One Discount coupon -50% on the next order
 1. Τα δώρα της Ενέργειας είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται με μετρητά και δεν μεταβιβάζονται.
 2. Δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη αγορά για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
 3. Η “Εταιρεία” δεν φέρει καμιά ευθύνη έναντι του νικητή ή τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα και βλάβη / ζημία τυχόν λάβουν χώρα κατά την χρήση του δώρου ή για οποιαδήποτε αιτία.
 4. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος, το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.
 5. Η ανακοίνωση του ονόματος του νικητή της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2024 στο λογαριασμό Instagram https://www.instagram.com/olivespa_official της Διοργανώτριας Εταιρείας.
 6. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε σχόλιο κάτω από το post του διαγωνισμού 1/2/24. Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί για να παραλάβει το δώρο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, αλλιώς χάνει αυτομάτως το δικαίωμα παραλαβής του και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση, κοκ.
 7. Το δώρο θα αποσταλεί στον νικητή στη διεύθυνση που θα δηλώσει, με κόστος αποστολής που επιβαρύνει τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ο συμμετέχων έχει την ευθύνη να συμπληρώσει τα στοιχεία του σωστά και επακριβώς.
 8. Το όνομα του προφίλ των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες της κλήρωσης και δεν πρόκειται ποτέ να μοιραστεί σε τρίτες εταιρείες, ούτε να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
 9. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ενεργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς της παρέχουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τους σκοπούς εκτέλεσης του διαγωνισμού. H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα του νικητή σε σχόλιο κάτω από το post του διαγωνισμού ή/και σε νέα ανάρτηση στον λογαριασμό Instagram https://www.instagram.com/olivespa_official. Οι συμμετέχοντες συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω, ουδεμία δε αξίωση έχουν για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.
 10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της να μεταβάλλει τους όρους των κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τους ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.
 11. Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.
 12. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.
 13. Ο Διαγωνισμός δεν υποστηρίζεται οικονομικά ή με κάποιον άλλον τρόπο, ούτε διαχειρίζεται ή προωθείται από την εταιρία Meta.
 14. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Σύνδεση